Konkurrentovervågning

Konkurrentovervågning er typisk et område, som er relevant for virksomheder, der selv udvikler nye produkter eller forbedrer eksisterende produkter eller fremgangsmåder.

I en udviklingsafdeling, er det vigtigt at de ressourcer, der bruges på at udvikle nye teknologier, fremstillingsmetoder og produkter er givet godt ud. Det er derfor essentielt, at virksomheden efterfølgende er i stand til at udnytte de udviklede produkter og metoder kommercielt, og at andre virksomheders rettigheder ikke blokerer og begrænser virksomhedens merkantile handlefrihed.

Derfor er det, især for større virksomheder, der bruger mange ressourcer på udvikling, meget vigtigt at sikre, at konkurrenterne ikke får udstedt rettigheder (herunder patenter), der blokerer for virksomhedens muligheder for frit at anvende de teknologier og produkter, der er udviklet. Derfor gennemfører de fleste større virksomheder med teknologibaserede udviklingsafdelinger en kontinuert monitorering og overvåning af konkurrenternes patenteringsaktivitet.


Hvordan etableres konkurrentovervågning?

I praksis udføres konkurrentovervågning normalt ved, at en gruppe teknikere får adgang til konkurrenternes patentansøgninger og udstedte patenter.

Herefter gennemgås de relevante patentansøgninger og udstedte patenter med henblik på at vurdere, hvorvidt der skal skrides til handling eller ej.

De fleste patentansøgninger og udstedte patenter vil normalt ikke give anledning til bekymringer, men hvis en konkurrent får udstedt en rettighed, der begrænser virksomhedens muligheder for at benytte de teknologier, virksomheden har intentioner om at anvende, skal der skrides til handling i form af udarbejdelse og indlevering af en indsigelse mod det udstedte patent. Det vil normalt kræve, at der indledningsvist indsamles brugbart modholdsmateriale, som dokumentation for, at det udstedte patent mangle nyhed eller opfindelseshøjde.


Tidsfrister

Når et patent udstedes og dette offentliggøres, er der efterfølgende en indsigelsesfrist (f.eks. 9 måneder for europæiske patenter og 3 måneder for tyske patenter). Det er således vigtigt for en virksomhed, løbende at følge konkurrenternes patentaktivitet, idet det ellers ikke vil være muligt at nå at konstatere, at der er udstedt et ”problematisk” patent, og efterfølgende udarbejde og indlevere en indsigelse mod det udstedte patent rettidigt.

Fordelen ved at indlevere en indsigelse er, at man bliver part i sagen og at sagen håndteres af patentmyndigheden, hvilket ofte er billigere og mindre besværligt end at køre en sag ved nationale domstole.


Teknisk inspiration

En virksomhed bør med stor omhu udvælge de tekniske områder, som virksomheden vil overvåge. I praksis vælger man ofte at holde øje med de største kendte konkurrenter.

Principielt er det bedre at overvåge tekniske områder på baggrund af patentklasser, således at nye og mindre kendte konkurrerende virksomheders patentet også overvåges.

Når en tekniker bruger tid på at overvåge et teknisk område inden for sit virkefelt, vil han samtidig dygtiggøre sig, og få inspiration om relevante teknologier. Den inspiration man får i forbindelse med overvågning af patenter, kan herefter udnyttes i forbindelse med udviklingsarbejdet. Ved at holde øje med konkurrerende virksomheder, får man indsigt i, i hvilken retning de konkurrerende virksomheder bevæger sig udviklingsmæssigt. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at gennemføre konkurrentovervågning af strategiske årsager.


Data og overvågningsprofiler

Tropa kan levere data til virksomheder og personer, der ønsker at gennemføre overvågning af konkurrenters patenter. Som udgangspunkt anbefaler Tropa, at der tages udgangspunkt i de såkaldte patentklasser, således at søgningen bliver uafhængig af, hvem der er ansøger.

Hvis omfanget af søgningen bliver for stort (for mange hits), kan den patentklassebaserede søgning kombineres med anvendelse af søgeord (f.eks. bearing, electric eller fluid) eller konkurrentnavne (f.eks. Siemens, Philips eller Nokia).

Indledningsvist fastsættes det, hvilke profiler, der skal danne grundlag for overvågningen. Normalt kontrolleres det, om den valgte søgeprofil giver anledning til et passende antal hits (f.eks. 50 dokumenter om måneden). Det er meget vigtigt, at en profil ikke er så bred, at den giver anledning til flere dokumenter, end personen der har ansvaret for at gennemgå dokumenterne, kan overkomme at læse og vurdere.


Anbefalinger

Erfaringsmæssigt anbefales det, at der udvælges flere personer til at gennemgå og vurdere konkurrenternes patenter. Det er en fordel, hvis disse personer mødes og gennemgår potentielt kritiske dokumenter i forbindelse med møder, idet en selvstændig og individuel overvågningsstrategi sjældent vil fungere i praksis.

Det anbefales, at der holdes møder en gang om måneden, og at hver person forud for hvert møde har læst alle de dokumenter, som vedkommende har ansvar for at overvåge. I forbindelse med mødet drøftes eventuelt ”kritiske” udstedte patenter og der tages stilling til, om der skal gøres indsigelse eller eventuelt udføres en nyhedsundersøgelse med henblik på at kortlægge, om der er basis for at angribe et patent på grund af manglende nyhed eller opfindelseshøjde.

Tropa yder bl.a. den service at fremsende e-mail eller rapport med en oversigt over de patentdokumenter, der er offentliggjort inden for de relevante områder. Dette kan med fordel gøres en gang om måneden.