Hvornår skal man lave en nyhedsundersøgelse?

Inden man går i gang med at udarbejde og indlevere en patentansøgning eller en brugsmodelansøgning, er det altid en god ide, at få lavet en nyhedsundersøgelse. Det er ligeledes en oplagt mulighed, at få lavet en nyhedsundersøgelse, hvis man ønsker at begrænse eller ugyldiggøre en konkurrents patent inden udgangen af indsigelsesperioden.


Hvorfor lave en nyhedsundersøgelse?

En nyhedsundersøgelse er en søgning, der har til formål at afdække, hvorvidt den opfindelse man ønsker at beskytte med et patent eller en brugsmodel, er ny.

Det er et ufravigeligt krav, at en opfindelse er ny, for at der kan udstedes en gyldig rettighed. Det skal dog bemærkes, at man kan få registreret en brugsmodel uden prøvning (hvilket vil sige, at der udstedes en rettighed, uden at den udstedende myndighed gennemfører en forudgående undersøgelse af, om opfindelsen er ny). Det vil imidlertid være en god ide, at anmode om en såkaldt ”prøvning” med henblik på at undersøge, om rettigheden er retsbestandig og herunder opfylder kravet om nyhed.

Når Tropa laver en nyhedsundersøgelse, udarbejdes der en rapport indeholdende information om, hvilken søgningsstrategi der er anvendt, en liste over de mest relevante dokumenter lokaliseret i forbindelse med undersøgelsen, samt en patenterbarhedsvurdering. Ved at få lavet en nyhedsundersøgelse, får du altså svar på, om der allerede findes opfindelser eller produkter, der ligner din opfindelse. På den måde får du mulighed for at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at gå videre med din ide og eventuelt søge patent på den. Set i lyset af, at en patentansøgning typisk koster 4-10 gange så meget som en nyhedsundersøgelse, er det, set ud fra et økonomisk perspektiv, yderst fornuftigt at få foretaget en nyhedsundersøgelse, inden udarbejdelse af en patentansøgning eller en brugsmodelansøgning påbegyndes.


Er din opfindelse ny?

Ofte er en opfinder overbevist om, at hans ide er ny, men i praksis viser det sig ofte, at samme opfindelse er gjort mere end én gang.

En af årsagerne er bl.a. at opfindere ikke altid undersøger, hvad der allerede er på markedet, eller hvad der er beskrevet i patentlitteraturen. Hvis du er interesseret i at få vished, om din opfindelse er ny, kan nyhedsundersøgelsen give svaret. Du skal dog altid være opmærksom på, at ingen nyhedsundersøgelse er udtømmende. Der vil altid være materiale, som man ikke har adgang til, f.eks. endnu ikke offentliggjorte patentansøgninger, eller materiale, som ikke er søgbart med de tilgængelige søgeredskaber.


Omkostninger og kvalitet

Man skal være opmærksom på, at prisen for en nyhedsundersøgelse, eller en forundersøgelse, som den ofte betegnes, afspejler, hvor lang tid der er anvendt til at udføre søgningen. Hvis man får et tilbud om en billigere søgning, vil årsagen typisk være, at der anvendes mindre tid på at udføre søgningen.

Man skal ligeledes være opmærksom på, hvem der udfører søgningen, idet det mange steder er normalt, at få nyansatte eller ingeniørstuderende til at udføre søgningen for at nedbringe omkostningsniveauet.

Den bedste søgning får man, ved at sikre sig, at der aftales et (mindste) tidsforbrug for søgningen og at det afklares, hvem der gennemfører søgningen. En grundig nyhedsundersøgelse har et omfang på 10-20 timer, men ofte udføres der såkaldte ”screeninger”, der laves på 3-5 timer. Hvis man har ambitioner om at opnå udstedelse af en holdbar rettighed, er det en god ide, at overveje at få lavet en grundig nyhedsundersøgelse. Jo grundigere en søgning man ønsker gennemført, desto mere koster den.

En professionel nyhedsundersøger vil så vidt muligt gennemføre en patentklassebaseret søgning, hvor der tages udgangspunkt i relevante patentklasser. For at begrænse omfanget af søgningen, kan det ofte ligeledes være nødvendigt, at afgrænse søgningen ved at anvende søgeord. Problemet med søgeord er imidlertid, at de skal bruges varsomt, fordi et søgeord kan introducere støj i en søgning og frasortere relevante dokumenter.

I forbindelse med søgninger udført af Tropa anvendes en lang række internationale patentdatabaser. Normalt udføres der en supplerende søgning med udgangspunkt i relevant faglitteratur eller på internettet.

Tropa søger med lys og lygte med henblik på at finde frem til, om der er andre, der er kommet dig i forkøbet.


Man skal forholde sig til eksisterende opfindelser og produkter

Hvis din opfindelse eller lignende opfindelser allerede eksisterer, vil en nyhedsundersøgelse kunne bringe disse frem i dagens lys, således at du kan tage højde for dem og afgrænse din opfindelse i forhold til dem, hvis du ønsker at indlevere en patentansøgning.

Når Tropa laver en nyhedsundersøgelse, får du svar på, hvilke eksisterende opfindelser, der ligner din opfindelse. I forbindelse med søgningen undersøger vi, hvilke patenter og patentansøgninger, der ligger inden for samme tekniske område som din opfindelse og som indeholder mange af de samme elementer som din opfindelse.

Denne viden kan være yderst nyttig og brugbar i forbindelse med videreudvikling af din ide. Resultatet af nyhedsundersøgelsen kan ligeledes bruges til at lave en bedre patentansøgning, idet der kan tages højde for den kendte teknik i forbindelse med formuleringen af patentansøgningen. Det er således meget lettere at formulere patentkrav, der lever op til nyhedskriteriet, når man har kendskab til den kendte teknik, kaldet ”prior art” på engelsk.

En nyhedsundersøgelse sikrer, at der kan udarbejdes en patentansøgning, der har større sandsynlighed for at føre til patentudstedelse. Du slipper tilmed for at skulle foretage en række tilretninger af din ansøgning i løbet af tildelingsfasen, hvis du allerede på forhånd (med udgangspunkt i en nyhedsundersøgelse) har formuleret patentansøgningen, så opfindelsen fremstå som ny, set i lyset af den kendte teknik.


Skræddersyede løsninger

Tropa udarbejder nyhedsundersøgelser ud fra dit behov og leverer høj kvalitet. Vi tilpasser søgningsomfanget ud fra dine behov og ønsker. Det er således muligt, at få lavet en søgning ud fra helt faste og på forhånd definerede kriterier inklusiv tidsforbrug og søgningsstrategi.