Hvad er krænkelse?

Krænkelse opstår i den situation, hvor tredjepart erhvervsmæssigt og uberettiget udnytter en eneret, f.eks. et dansk patent på en opfindelse.

Ofte er det, på grund af sagernes kompleksitet, en kompleks affære, at verificere, om der er tale om en krænkelse. For at afgøre om der er tale om en krænkelse udføres en krænkelsesanalyse, der er en analyse af, om en tredjepart erhvervsmæssigt og uberettiget benytter en rettighed (f.eks. en patenteret opfindelse). Analysen involverer ofte det trin, at sammenholde det potentielt krænkende produkt eller den potentielt krænkende aktivitet med patentkrav i et udstedt patent.


Hvad er en krænkelsesvurdering?

En krænkelsesvurdering gennemføres som regel enten hvis:
  • Der er begrundet mistanke om eller behov for at vide, hvorvidt en tredjepart erhvervsmæssigt og uberettiget benytter en eneret, så som en udstedt patentrettighed.
  • Der er begrundet mistanke eller behov for at vide, hvorvidt et produkt eller en aktivitet er potentielt krænkende over for en udstedt rettighed (f.eks. en konkurrents patent).

En krænkelsesvurdering er i praksis en undersøgelse af, hvorvidt der er krænkelsesrisiko. Man kan lave en krænkelsesvurdering på forskellige stadier af en rettigheds livsforløb. Det er imidlertid vigtigt, at der foretages en professionel vurdering, der gennemføres af en person, der dels har erfaring med patenter og dels har kompetencer inden for det tekniske område rettigheden ligger inden for.

Hvis man som virksomhed er i tvivl om, hvorvidt markedsføringen af ny teknologi eller nye produkter kan indebære risiko for krænkelse af andres rettigheder, er det anbefalelsesværdigt allerede tidligt i forløbet, at få foretaget en krænkelsesvurdering eller en vurdering af gyldigheden af konkurrenters immaterielle rettigheder eller ansøgninger.

Udfordringer er imidlertid, at det første offentliggjorte patentdokument fra en konkurrent ofte er den indleverede patentansøgning (eller brugsmodelansøgning). Beskyttelsesomfanget af en indleveret ansøgning er meget ofte langt bredere, end beskyttelsesomfanget af den rettighed (udstedt patent), der udstedes på basis af ansøgningen. Man skal derfor lave sin vurdering med udgangspunkt i udstedte rettigheder eller, hvis der er tale om ansøgninger, i det forventede beskyttelsesomfang.

Hvis man selv har en rettighed, f.eks. et udstedt patent, vil en krænkelsesvurdering kunne verificere, hvorvidt en konkurrent krænker rettigheden ved at sælge, markedsføre eller producere sit produkt. Det er altid en god ide, at tage kontakt til en kompetent rådgiver, hvis der er begrundet mistanke om, at en konkurrent krænker en rettighed.

I tilfælde af, at en konkurrents rettighed er udstedt på forkert grundlag, er det muligt enten at gøre indsigelse eller begære administrativ omprøvning hos den udstedende myndighed eller alternativt at anlægge en ugyldighedssag via domstolene.

Tropa yder professionel bistand med henblik på at sikre vore klienters merkantile handlefrihed og markedsposition.

Omfanget af en krænkelsesvurdering afhænger i høj grad af sagens kompleksitet samt antallet (og kompleksiteten) af relevante dokumenter, der skal danne grundlag for vurderingen. Det anbefales, at vi mødes til et uforpligtende møde og at vi herefter drøfter, hvilken strategi der er bedst egnet.