1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne politik, der omhandler vores behandling af personoplysninger, herefter kaldet ”Persondatapolitik” beskriver, hvordan Tropa ApS indsamler og behandler personoplysninger.

1.2 Tropa ApS er dataansvarlig for de behandlede personoplysninger. Vores kontaktoplysninger kan findes nedenfor.

Tropa ApS
Ågade 97, 8370 Hadsten
CVR-nummer: 34583579
Telefon: 20180505
Mailadresse: info@tropa.dk


2. Indsamling af personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi?

2.1.1 Der indsamles kun almindelige personoplysninger om dig som defineret i databeskyttelsesforordningens artikel 4. Sådanne oplysninger kunne eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, og lignende.

2.2 Hvilke formål tjener personoplysningerne?

2.2.1 Personoplysninger under pkt. 2.1.1 benytter vi for at leve op til de kontraktlige forpligtelser, der følger af aftaleforholdet, og for at kunne opfylde vores skatte- og bogføringsmæssige forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

2.3 Hvad er grundlaget for behandlingen?

2.3.1 Behandlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig i forbindelse med sagsbehandlingen af din konkrete sag, og er således nødvendige for at vi kan opfylde kontrakten med dig.

2.3.2 Behandling af personoplysninger foretaget inden indgåelse af aftale, er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3.3 Behandling kan også følge af en retlig forpligtelse, som vi som dataansvarlig er pålagt.

2.4 Hvor lagres dine personoplysninger?

2.4.1 Personoplysninger lagres på vores sikre servere. Nogle personoplysninger videregives til tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger på Tropa ApS’ vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

2.5 Hvordan indsamles dine personoplysninger?

2.5.1 Personoplysninger indsamles direkte fra dig i forbindelse med den indledende kontakt til Tropa ApS.

2.5.2 Personoplysninger indsamles også i visse tilfælde, når du optræder som modpart eller tredjepart i sager der administreres af Tropa ApS.


3. Brug af databehandlere og dataansvarlige

3.1 Vi benytter os af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske drift af hjemmesiden samt til vores interne IT-systemer. Dine personoplysninger videregives hertil i det omfang det er nødvendigt for behandlingen. Virksomhederne er underlagt instrukser fra os vedrørende rammerne for behandlingen, og der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere.

3.2 Dine personoplysninger kan derudover videregives til tredjemænd, der er selvstændigt ansvarlige for behandlingen af disse. Det kunne eksempelvis være myndigheder, udenlandske agenter og modparter. Personoplysninger videregives udelukkende, når det er nødvendigt for at opfylde den indgåede kontrakt med dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som vi er pålagt.


4. Overførsel til tredjelande

4.1 I visse tilfælde er det nødvendigt at overføre dine personoplysninger til parter uden for EU for at opfylde den med dig indgåede kontrakt. Personoplysninger vil kun blive overført i det omfang det er nødvendigt for opfyldelse af kontrakten.


5. Dine rettigheder

5.1 Du er i databeskyttelsesforordningen tillagt en række rettigheder som registreret. Disse kan til enhver tid udøves over for os ved henvendelse på mail (info@tropa.dk).

5.2 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi behandler om dig, og du har ret til indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har derudover også ret til at få dine personoplysninger berigtiget, slettet og overført til en anden dataansvarlig.

5.3 Du har herudover ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores behandling af dine personoplysninger.


6. Sletning af persondata

6.1 Tropa ApS sletter personoplysninger når vi ikke længere har brug for oplysningerne i henhold til den indgåede aftale. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med en afbrydelse af fuldmægtigforholdet mellem Tropa og dig, eller såfremt indledende drøftelser vedrørende muligt samarbejde ikke fører til indgåelse af aftale.

6.2 I konkrete tilfælde kan vi opbevare personoplysningerne i op til 10 år efter sagens afslutning, såfremt det efter vores vurdering er nødvendigt af hensyn til vores rådgiveransvar.


7. Datasikkerhed

7.1 Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.


8. Cookies

Der benyttes ikke cookies på www.tropa.dk.


9. Versioner

9.1 Denne persondatapolitik er senest opdateret d. 10/11-2020.